AC868高性能系统应用变频器

  • AC868高性能系统应用变频器
    AC868高性能系统应用变频器

    主要功能特点 卓越的电机控制性能 1. 高性能双核DSP芯片,电流环125us实时控制周期,高精度速度控制、转矩控制。 2. 高性能矢量控制策略,实现高精度磁通

    更多